Zara Khudoinazar — Namedonam gunoham chist

Зара Худоиназар - Намедонам гунохам чист